ماشین سازی  دز  با نام تجاری فیلتر سازان سبز 

اولین شرکت ایرانی دارای استاندارهای جهانی

 

افتخارات